Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • บุญยัง ปลั่งกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
 • ธนัช ศรีพนม; มนูศักดิ์ จานทอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบและทดลองสร้างหุ่นยนต์สมดุลสองล้อ โดยใช้ไมโครคอนโทเลอร์เป็นอุปกรณ์ประมวลผลในการควบคุม และใช้ Accelerometer พร้อมกับ Gyroscope มาช่วยในการวัดค่ามุมเอียงของหุ่นยนต์สมดุลสองล้อ ส่วนตัวควบค ...
 • เกษียร ธรานนท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, (2551))
  ปัจจุบันแสงธรรมชาติ ได้ถูกนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันก็ควรคำนึงถึงความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ส่องผ่านกระจกเข้าสู่ภายในอาคารด้วย วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย ...
 • เกษียร ธรานนท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, (2551))
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำสื่อจำลองเทคโนโลยีประกอบอาคารสูง สำหรับใช้ประกอบการสอนในวิชาการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจะมีประโยชน์ช่วยเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจดีมากขึ้นเมื่อได้เห็นสื่อจำลองเทคโนโลยีที่รวมงานระบบต่าง ...
 • สมนึก สังข์หนู; ปิยนุช จริงจิตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  ในการศึกษาสมบัติและลักษณะทางกายภาพของเส้นใยแมงมุมพันธุ์ Nephila นี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เส้นใยเก็บมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่การดึงเส้นใยจากแมงมุมและเก็บเส้นใย เส้นใยทั้ง 2 แหล่งเป็นชนิดเส้นใยที่เรียกว่า ...
 • ศรีวไล โอมอภิญญาณ; เสาวภาค สุขตระกูลเวศ; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; วณิภา นาคลดา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
 • ฐิตยา ศรขวัญ; วณิภา นาคลดา; เสาวภาค สุขตระกูลเวศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในเมทานอลความเข้มข้น 0.75 ...
 • พิพัฒน์ ปราโมทย์; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ประยุทธ ดวงคล้าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและออกแบบอากาศยานขนาดเล็ก โดยมีการออกแบบใบพัด ตัวอากาศยานและอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพในหลาย ๆ ลักษณะเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบสร้างระบบร่อนลงจอดโดยอัตโนมัติ ใช้ระบบอินฟาเรดที่มีชุดไมโครคอนโท ...
 • สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์; อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์; วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
 • เกษียร ธรานนท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน ...
 • นนธิยา มากะเต; อมราภรณ์ เส็งพานิชย์; ศรัณย์ ว่องไว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2551))
  ให้ G เป็นกราฟและ F เป็น เซตของ1-แฟคเตอร์ ทั้งหมดของกราฟ G ให้ D ∈ F จะ เรียก กราฟ G ว่า ดีฮามิลโทเนียนกราฟ ก็ต่อเมื่อ มีฮามิลโทเนียนไซเคิลที่บรรจุ D ในกราฟ G จะเรียกกราฟ G ว่า เอฟฮามิลโทเนียนกราฟ ก็ต่อเมื่อ ทุกๆ D ∈ F ...
 • ณัฐพร อารีรัชชกุล; มังกร กิติพัฒน์มนตรี; จุไรรัตน์ ดวงเดือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2552))
  น้ำฝนถูกใช้ในการบริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทเป็นระยะเวลายาวนานมาแล้วอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณภาพของน้ำฝนได้เปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงท ...
 • ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์; มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2552))
  งานวิจัยนี้ต้องการศึกษากระบวนการผลิตของแผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบ โดยใช้กระบวนการ Compression Molding และตัวแปรที่จะใช้ศึกษาได้แก่ ชนิดและปริมาณของสารเชื่อมประสารที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้สารเชื่อมประสานเชื่อม ...
 • วรากร สงวนทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2552))
  จากการศึกษาอาคารตัวอย่างประเภทอาคารพักอาศัยประเภทห้องชุดจำนวน 11 โครงการ พบว่า อาคารพักอาศัยประเภทห้องชุดส่วนใหญ่มีการออกแบบช่องเปิดเพียงด้านเดียวและมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักทำให้พื้นที่ภายในห้องชุดไม่สามารถเกิด ...
 • ฉัตรชัย พลเชี่ยว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, (2552))
  งานวิจัยนี้ได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดกรดแอสคอบิก โดยการตรึงฟิล์มของโพลิไพโรลและเฮมีนบนขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพส ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพลิเมอร์ไรเซซัน งานวิจัยนี้ได้แบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือ 1) การศึกษาและพัฒนาการตรึงขั้วไฟฟ ...
 • ฐิติรัตน์ เริ่มสอน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองพัฒนานักศึกษา. ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, (2561))
  คู่มือปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ฉบับนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอน ๆ จากประสบการณ์จริง เป็นเวลากว่า 18 ปี นับตั้งแต่สังกัดสถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ ...
 • ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา., (2562))
  คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวทางในการเสนอโครงการวิจัยภา ...
 • รัศมิ์ลภัส อัศวนรากุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์., (2563))
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเดียวกัน ...
 • ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์; กฤษณ์ พุ่มเฟือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิศวกรรมศาสตร์.ภาควิชาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, [2550])
  โดยทั่วไปโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะไม่ค่อยจ้างคนพิการทำงาน เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการทำงานและไม่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เอื้ออำนวยต่อคนพิการที่จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่ ที่พบจะเป็นคนพิการทางด้านขา ...
 • ศุภชัย กวินวุฒิกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [2551])
  พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน แต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำ (5 – 17%) การวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพแ ...