คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ
คู่มือปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.