Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 4036  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
(2551)ผลของความร้อนที่เกิดจากการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารโดยผ่านช่องหน้าต่างกระจกด้านข้างเกษียร ธรานนท์
(2551)สื่อจำลองเทคโนโลยีประกอบอาคารสูงเกษียร ธรานนท์
(2551)บ้านโครงสร้างเหล็กประหยัดพลังงานเกษียร ธรานนท์
(2551)การศึกษาสมบัติของเส้นใยแมงมุมในเขตปริมณฑลและการนำไปใช้ในงานสิ่งทอสมนึก สังข์หนู; ปิยนุช จริงจิตร
(2551)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูง 500 kV200 kHzบุญยัง ปลั่งกลาง
(2551)อากาศยานขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุพิพัฒน์ ปราโมทย์; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ประยุทธ ดวงคล้าย
(2551)ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์จากดินในการควบคุมโรคเน่าในผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์; อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์; วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงษ์
(2551)การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเกษตรฐิตยา ศรขวัญ; วณิภา นาคลดา; เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(2551)เงื่อนไขสำหรับการเป็นเอฟฮามิลโทเนียนกราฟนนธิยา มากะเต; อมราภรณ์ เส็งพานิชย์; ศรัณย์ ว่องไว
(2551)การศึกษาผลของยาต้านเชื้อมาลาเรียที่มีต่อ β-Hematin ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพศรีวไล โอมอภิญญาณ; เสาวภาค สุขตระกูลเวศ; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; วณิภา นาคลดา
(2551)การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รถสองล้อธนัช ศรีพนม; มนูศักดิ์ จานทอง
(2552)โครงการศึกษาการออกแบบอุปกรณ์บังแดดและตำแหน่งช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารพักอาศัยประเภทห้องชุด ในเขตกรุงเทพมหานครวรากร สงวนทรัพย์
(2552)แผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์; มนทิพย์ ล้อสุริยนต์
(2552)การพัฒนาเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการตรวจวิเคราะห์กรดแอสคอบิกภาคสนามฉัตรชัย พลเชี่ยว
(2552)การพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำฝนเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการณัฐพร อารีรัชชกุล; มังกร กิติพัฒน์มนตรี; จุไรรัตน์ ดวงเดือน
(2562)คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
20ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ำจุฑารพ หยาดไธสง; สมชาย ชวนอุดม
255ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัยในจังหวัดชลบุรีเกษตรสันต์ จันทรา, ถาวร ธีรเวชญาณ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
2002The Effect of Silica Added on Large Surface Area Of Nanocrystalline TitaniaWaraporn Tanakulrungsank; Sornnarong Tienkaew; Piyasan Praserthdam
2002A Cable Terminator for Partial Discharge and Dielectric Loss MeasurementsK. Nakaviwat; S. Kumpiranont; P. Apiratlkul