Browsing by Author นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอุษณีย์ พรหมศรียา; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศิรินภา จันทร์จิระ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติผกาพันธ์ อรพินท์เงิน; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกงขนิษฐา มีสนาม; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประเทศจีนพิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีจิตติพงษ์ โพธิ์โชติ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลางศศิวิมล งามจรัส; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์