Browsing by Author ปัทมา เจริญพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน : กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกไพฑูรย์ ปะการะพัง; ปัทมา เจริญพร
2556ประสิทธิภาพการใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศของพนักงานการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยประพันธ์พงษ์ ทองประชุม; ปัทมา เจริญพร
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกียรติคุณ จิรกาลวสาน; ปัทมา เจริญพร
2556ผลกระทบของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่อประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มวัยทำงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครลลิตา พูลทอง; ปัทมา เจริญพร