Browsing by Author ศิรินภา จันทร์จิระ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความพร้อมของผู้ประกอบการอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศิรินภา จันทร์จิระ
2556ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศิรินภา จันทร์จิระ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิรินภา จันทร์จิระ
2563รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิรินภา จันทร์จิระ