Browsing by Author สายฝน บูชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสายฝน บูชา; รุ่งฤดี อภิวัฒนศร; พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข; พรทิพย์ สว่างเนตร
2552การพัฒนารูปแบบและการถ่ายทอดการฝึกอบรมวิชาชีพห้องสมุด สำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดปทุมธานีสายฝน บูชา; รุ่งฤดี อภิวัฒนศร; พรทิพย์ สว่างเนตร
2555การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสายฝน บูชา; รุ่งฤดี อภิวัฒนศร; พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข; พรทิพย์ สว่างเนตร
2551ความคิดเห็นและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดสายฝน บูชา
2551ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสายฝน บูชา; สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด; รุ่งฤดี อภิวัฒนนศร; พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข; สุรวงศ์ ศรีสุวัจฉรีย์; เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์; สุธิดา ชัยรุ่งเรือง; ชุติมา น่วมจิตร์; พรทิพย์ สว่างเนตร; ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา; นงลักษณ์ ไหว้พรหม
2551คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของอาจารย์ผู้สอนวิชาห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสายฝน บูชา
2564ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการสายฝน บูชา; วริสรา สุกุมลจันทร์