Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorอาจารี อนุสิฏฐกุล
dc.date.accessioned2014-04-18T02:18:04Z
dc.date.accessioned2020-09-24T04:15:08Z-
dc.date.available2014-04-18T02:18:04Z
dc.date.available2020-09-24T04:15:08Z-
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1510-
dc.description.abstractการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวของผ้าไหมมัดหมี่ของชาว อ.ชนบท ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศาลาไหมไทย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เมืองไทยของเรามีแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่ออยู่หลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น จ.สุรินทร์ จ.เชียงใหม่ จ.สุโขทัย และแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งก็คือ อ. ชนบท จ. ขอนแก่น ผ้าไหมชนบทเป็นที่กล่าวขานในหมู่คนรักผ้าไหมมานาน เพราะที่นี่เคยถกส่งเสริมจากทางราชการมาแล้วหลายสมัย การทอผ้าไหมมัดหมี่ชาวอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ยังคงรักษารูปแบบและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอชนบท เช่น รูปแบบลวดลายที่เกิดจากความเชื่อและความคิดสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าแต่ละคน ผ้าไหมชนบทแตกต่างจากผ้าไหมที่อื่นคือ พื้นผ้าหมี่แข็งเนื้อแน่นไม่อ่อนพลิ้ว นิยมทำลวดลายที่เกิดจากความเชื่อทางพุทธศาสนา จากพืช จากสัตว์ จากสิ่งของเครื่องใช้และจากความคิดสร้างสรรค์ สมัยก่อนชาวอำเภอชนบททอผ้าไว้ใช้ในครอบครัวผืนดีๆ จะเก็บรักษาเพื่อเป็นมรดกตกทอดกับลูกหลาน ปัจจุบันผืนดีๆ ที่ผลิตขึ้นมาสวยๆ ฝีมือละเอียดราคาเป็นแสน แต่ไม่ค่อยมีสถานที่ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่อันมีคุณค่าเหล่านี้ ศาลาไหมไทยจึงเป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่อนุรักษ์ จัดเก็บรวบรวม และจัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่โบราณฝีมือของชาวอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากปัจจุบันการจัดแสดงเนื้อหาเรื่องราวของนิทรรศการขาดความน่าสนใจ การจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้สอยและนิทรรศการค่อนข้างน้อย หรือแม้กระทั้งการนำเสนอสินค้าที่ยังไม่มีจุดเด่นในการเน้นสินค้าไหมไทยให้ดูน่าสนใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยจึงเป็นโครงการที่มีความจำเป็นในการปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ และตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าของศาลาไหมไทย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมชมและเห็นความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่นและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์en_US
dc.subjectศาลาไหมไทย จังหวัดขอนแก่นen_US
dc.subjectการออกแบบภายในen_US
dc.subjectการออกแบบก่อสร้างen_US
dc.subjectสถาปัตยกรรมภายในen_US
dc.titleโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศาลาไหมไทย จังหวัดขอนแก่นen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121130.pdfโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศาลาไหมไทย จังหวัดขอนแก่น16.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.