Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1527
Title: โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ (ซีพี)
Authors: อัญชนา ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
Keywords: การออกแบบภายใน
การออกแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ (ซีพี)
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กสมองพิการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึ่ง และเป็นศูนย์ความรู้ให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่-ผู้ปกครองของเด็กโรคสมองพิการ โรค cerebral palsy (ซีพี) หรือโรคสมองพิการนั้นเกิดจากภาวะขาดออกซิเจนของเด็ก ภาวิดเชื้อ หรืออุบัติเหตุระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้สมองส่วน cerebral คือสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นเกิดความเสียหาย เด็กจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาเด็กที่เป็นโรคสมองพิการในประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้รับการบำบัดอย่างทั่วถึงมากนัก บวกกับจำนวนเด็กพิการทางสมองที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาการทางด้านร่างกายและด้านอารมณ์ลดลงเลยทำให้เด็กสมองพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้และใช้ชีวิตในสังคมอย่างลำบาก เหตุผลเพราะแหล่งมูลนิธิหรือแหล่งสถานบำบัดนั้นมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนของเด็กสมองพิการที่เพิ่มขึ้นและรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซีพีทำให้บำบัดเด็กอย่างผิดวิธีหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังรับไม่ได้กับสถานภาพของเด็กสมองพิการ ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว จึงกลายเป็นปัญหาเงียบของสังคมที่ถูกมองข้ามมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลเสียต่อระบบภายในประเทศ เพราะประชากรส่วนหนึ่งได้กลายไปเป็นภาระของสังคม หากแต่เด็กกับเด็กที่สมองพิการเหล่านั้นได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี รวมไปถึงผู้ปกครองมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็จะทำให้ทักษะและพัฒนาการต่างๆ ของเด็กสมองพิการดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ทั้งยังส่งผลต่อสถาบันครอบครัวในทางที่ดีขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องเกิดโครงการ “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของเด็กสมองพิการ และเป็นศูนย์กลางในการบำบัดหรือแหล่งความรู้ให้ผู้สนใจและต้องการศึกษาข้อมูลของโรคนี้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีเด็กสมองพิการให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1527
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121176.pdfโครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ (ซีพี)12.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.