Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2476
Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Other Titles: Factors affecting the consumer buying decision of foreign tourists on Thai traditional massage service
Authors: ผกาพันธ์ อรพินท์เงิน
นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
Keywords: บริการนวดแผนไทย
Thai traditional massage
Issue Date: 2556
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ
Abstract: การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ จำนวน 400 ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test, LSD, Pearson’s correlation และ Chi-Square โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศไทยต่ำกว่า 6 เดือน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการนวดแผนไทยมาก่อน และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริการนวดแผนไทยมาจาก เอกสาร /วารสารท่องเที่ยวแนะนำ มีวัตถุประสงค์ในการนวดเพื่อผ่อนคลาย และเลือกรูปแบบการนวดคือ นวดผ่อนคลายและนวดฝ่าเท้า เมื่อมีโอกาสได้มาเมืองไทยจะกลับมาใช้บริการอีก ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้จะแนะนำต่อให้เพื่อนญาติคนรู้จักได้มาลองใช้บริการนวดแผนไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยทางกายภาพ คือ เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการนวดแผนไทย ภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการนวดแผนไทยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรปมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งสูงสุด ในส่วนของปัจจัยทางการตลาดพบว่า การมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ค่าบริการไม่แตกต่างจากร้านในละแวกเดียวกัน และทางร้านได้ให้ความชัดเจนในเรื่องราคาก่อนเข้ารับบริการ พนักงานผู้ให้บริการนวดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการนวด ร้านมีตู้หรือห้องจัดเก็บสินค้าส่วนตัวของลูกค้ามีความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย นอกจากนั้น การที่ร้านมีการจัดสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัททัวร์ หรือโรงแรมต่าง ๆ ที่ร่วมมือกัน มีความสัมพันธ์ต่อ วัตถุประสงค์และรูปแบบในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
The purpose of this research was to study the factors affecting the consumer buying decision of foreign tourists on Thai traditional massage service. The population in this study was the foreign tourists in Bangkok. The tool of study was questionnaires and the sample size was 400 respondents. The inferential statistics included t-test, F-test, LSD, Pearson’s correlation and Chi-Square at the significance level of 0.05. The study results revealed that most of the foreign tourists spent less than six months of their time on visiting Thailand. Most of them never had experience of Thai traditional massage before. They knew the information of Thai traditional massage through documents and travel magazines. The purpose of having Thai massage was to relax, and most foreign tourists chose relaxation massage and foot massage. They would come back for the Thai traditional massage service again and would recommend Thai traditional massage service to their acquaintance or their family. The results from hypothesis testing showed that differences in personal factors such as gender, age, occupation, and educational background did not have any significant impacts on the expenditure per Thai traditional massage service. Different home countries of tourists affected the expenditure per Thai traditional massage service. Particularly, tourists from Europe had the highest expenditure per Thai traditional massage service. As for the marketing factors, the study found that diversified services, indifferent service charges in the same area, explicit pricing of the service, well-trained as well as qualified masseurs and secure lockers or storage rooms for keeping customers’ personal belongings had the relationship to the purpose of choosing Thai traditional massage service. In addition, giving special privileges to customers of tour agencies or hotels also had the relationship to the purpose and the form of choosing Thai traditional massage service.
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2476
Appears in Collections:บทความ (Article - BUS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
หน้า 655-661.pdfปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ226.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.