Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3878
Title: คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: นฤมล จิตตะคาม
Keywords: การตรวจสอบ
การเบิกจ่าย
การจัดงาน
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองคลัง.
Abstract: คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำขั้นตอนและกระบวนการทางานเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานมาเรียบเรียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในแนวทางและมีมาตรฐานเดียวกัน
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3878
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - FD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20220505-Work Manual1-Narumol J..pdfคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี14.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.