Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3999
Title: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: อทิตยา วิมลเมือง
Keywords: คู่มือปฏิบัติงาน
การดำเนินงาน
การฝึกอบรม
สถานประกอบการ
บุคลากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Issue Date: 2565
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. บริหารงานทั่วไป.
Abstract: คู่มือปฏิบัติงาน “ การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ เป็นคู่มือที่อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การตรวจสอบเอกสารการขอฝึกอบรมในสถานประกอบการ การขออนุมัติงบประมาณในการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การรายงานความก้าวหน้าในการฝึกอบรมในสถานประกอบการหรือการรายงานผลการฝึกอบรมในสถานประกอบการและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานการดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3999
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20221121-Work Manual-Atittaya W..pdfคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี12.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.