Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556คุณภาพในการใช้งานและความน่าเชื่อถือได้ของการใช้บริการเครื่องซิมเปิ้ลคิวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไชยณัฐพงศ์ พลโยธี; วสันต์ กันอ่ำ
2556การยอมรับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาตินวรัตน์ มีนุชนารถ; วสันต์ กันอ่ำ
2556พฤติกรรมและประโยชน์การใช้ระบบงานเครือข่ายส่วนตัว : กรณีศึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาจำกัดอานุภาพ พลเยี่ยม; วสันต์ กันอ่ำ
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส.คอมพงศ์ฉัตร ส่องแสง; วสันต์ กันอ่ำ
2556พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสุทธิสา สิงห์แรง; วสันต์ กันอ่ำ
2556พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออมนนทวัฒน์ เยาวสังข์; วสันต์ กันอ่ำ