Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประเทศจีนพิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอุษณีย์ พรหมศรียา; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศิรินภา จันทร์จิระ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติผกาพันธ์ อรพินท์เงิน; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีจิตติพงษ์ โพธิ์โชติ; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกงขนิษฐา มีสนาม; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์
2556ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจในประเทศไทย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยชาวยุโรปและตะวันออกกลางศศิวิมล งามจรัส; นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์