บทความ (Article - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 129
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครThe objectives of this independent study were to study the knowledge and levels of understanding with regards to the safety of personal information in the Bangkok Metropolitan area, etc., and to provide the information gathered from the research to researchers for further studies. The example group in this study was population using computers in Bangkok of which the survey tool is 420 questionnaires. The statistics utilized in this study are percentage, arithmetic mean, standard deviation and statistic. Hypothesis testing of the differences between the populations mean of the two Independent Samples t-test and the hypothesis testing of the One-way ANOVA of more than 2 groups of population. If differences occur, tests will be processed by using the method of the Least Significant Difference (LSD). The study reveals that Grade A knowledge was only presented by 3.3% of the population and 31.4% belongs to Grade F level in safety of personal information. Therefore, it can be concluded that 68.6 % of population using computers in Bangkok have an average level of knowledge. Hypothesis testing reveals that different personal factors such as gender, age, educational level, occupation and work experience differentiate the knowledge and understanding regarding the safety of computerized personal information. The only exception is that the subjects’ level of income does not affect the knowledge and understanding of such matters.; นวรัตน์ พัฒโนทัย; สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
2556พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสุทธิสา สิงห์แรง; วสันต์ กันอ่ำ
2556การยอมรับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาตินวรัตน์ มีนุชนารถ; วสันต์ กันอ่ำ
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส.คอมพงศ์ฉัตร ส่องแสง; วสันต์ กันอ่ำ
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครวรวุฒิ มีชัย; สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
2556เปรียบเทียบความคาดหวังและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมแพทย์ทหารอากาศชัชวัชร น้อยนะวะกุล; กฤติยา ร่างสม
2556การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน : กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยภาวิณี พูลเกิด; มาลี จตุรัส
2556วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสุชาดา ใยเทศ; ปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์
2556การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษา หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายกดวงกมล เพ็ชร์ชะ; กุสุมา ดำพิทักษ์
2556ปัญหาและอุปสรรคการนำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS มาใช้ : กรณีศึกษา กรมประมงวิไลลักษณ์ จิ้วเส้ง; อภิรดา สุทธิสานนท์
2556การตระหนักถึงผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อผู้จัดทำบัญชีในจังหวัดเลยทัศนีย์วรรณ ภูผ่าน; กุสุมา ดำพิทักษ์
2556ปัจจัยความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุปรียา ศรีจริต; มาลี จตุรัส
2556ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศเรืองเดช ศิลมี; มาลี จตุรัส
2556การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกรมศุลกากรกรณีที่เกิดจากความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ATIGAจันทร์ทร แจ่มเล็ก; มาลี จตุรัส
2556วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายโรงงานผลิตเครื่องมือตัดสิรินันท์ บุตรเต; ปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์
2556ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจิรพรรณ สุวรรณหงส์; กุสุมา ดำพิทักษ์
2556การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยใช้หลักการ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) จำกัดจักริน ยิ้มย่อง; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่ายพนิดา หวานเพ็ชร; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
2556การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน : กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกไพฑูรย์ ปะการะพัง; ปัทมา เจริญพร
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ : กรณีศึกษา บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ากษิรัช สนธิเปล่งศรี; ดารณี พิมพ์ช่างทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 129