Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรงหฤทัย ตันกุละ
2560การเพาะกล้าข้าวสำหรับเครื่องดำนาดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์, ปรียาณัฐ หงส์ทอง; ปราณี พระเพชร
2561ผลของสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซาราซีเนีย สายพันธุ์ Sarracenia leucophylla Raf.ปรียาณัฐ หงษ์ทอง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอรี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีลลิตา ศิริวัฒนานนท์; นวพร ลาภส่งผล
2563ผลการเจริญเติบโตของการให้อาหารต่างชนิดกันของปลานิลในบ่อซีเมนต์ของสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกัณฐิกา อ่วมพันธ์
2564รายงานผลการดำเนินโครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทองมี, เหมาะสม
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2563สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทองมี เหมาะสม
2562การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลลิตา ศิริวัฒนานนท์; นวพร ลาภส่งผล
2563แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตรวีระยุทธ นาคทิพย์