การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายขั้นตอน เพื่อสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะขนส่งสินค้า บริษัท ซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดณัฐนนท์ อุดมมงคลดี
2565บรรยากาศองค์การและกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพวรรณ โลนุช
2564อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและปัจจัยการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด จังหวัดปทุมธานีพฤกษชาติ แซ่เตียว
2564คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยศิริวรรณ จันทร์ประสพโชค
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของแรงงานนอกระบบในเขตจังหวัดปทุมธานีพัชรี สิทธิโอฬารสกุล
2564คุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการส่งมอบงานที่ส่งผลต่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของลูกค้างานซ่อมบำรุงสุทัด วันนิจ
2564สมดุลชีวิตกับการทำงานและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การทิพย์ทิตยา สวยสวัสดิ์
2564อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรด้านบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครธัญญารัตน์ ทาประดิษฐ์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครทิพวรรณ ผิวผ่อง
2564คุณภาพชีวิตการทำงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูประถมศึกษาคมทวน สอสอาด
2564บริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครณัฐชากร เวชศรี
2564การปรับปรุงกระบวนการการจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนฤมล อึ๊งอุษา
2564ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการทำงานร่วมกันขององค์การกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรกรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่)วศิฐา ฤชาวดี
2564อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมพร วงษ์เหมือน
2564อิทธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุซ้ำของบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนวรรษภรณ์ รุจิโรจน์วงศ์
2563การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จำกัดภาสวิชญ์ สาครเย็น
2564อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100มุจจรินทร์ วัฒนะสถิตย์
2563การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับระบบการจัดการโลจิสติกส์ ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท บู๊ตึ๊ง กรุ๊ป จำกัดตรีโรจ สีขาว
2564อิทธิพลของความผูกพันในองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์การของลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวราภรณ์ ชื่นจรูญ
2562อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเจษฎาพร กลิ่นจุ้ย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 797