การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 777
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทยณัฐกฤตา วงษ์พระจันทร์
2564การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงาน โลจิสติกส์อัดชา พันธ์ทองหล่อ
2564อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีศิริภูมิ ผายรัศมี
2563ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีผลต่อความเกี่ยวพันในองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัดเกศรินทร์ ทองโสภณ
2562ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งสินค้าแบบชำระเงินล่วงหน้า (พรีออเดอร์)พรพล เลิศชนะชมภู
2564สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมการเงินทหารอากาศวารุณี ฤทธิขจร
2564ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้สถานการณ์ปกติใหม่กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาวิตรี ท้วมลี้
2563ทักษะวิชาชีพบัญชีและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการเหล่าการเงิน มณฑลทหารบกที่ 12 ในค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรีดลหทัย อนุตธโต
2563อิทธิพลของพฤติกรรมการใช้บริการและประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในจังหวัดปทุมธานีกรกฎ มิ่งเมือง
2563อิทธิพลของคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกมลพรรณ ศิริตัง
2563อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีกมลชนก หมีปาน
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการเงินของบุคคลในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดของไทยกิตติ์ธัญญา รังสีพัฒนกรณ์
2563ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคกับมูลค่าสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่าสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกธนานนท์ กรินทร์ทิพย์
2564คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจิราภรณ์ สอนดี
2564อิทธิพลของความคาดหวังในการทำงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานครปริศนา ศรีไกร
2563การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมการซื้อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครฐณภัทร ถาวงศ์
2563อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอวยชัย ศุภพร
2563การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็มภูริทัต ยกย่องกุล
2563ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสุธิมา เกิดสุข
2562ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุภรัตน์ พรหมมานนท์ชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 777