Repository@RMUTT
Intellectual Repository of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Browsing วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) by Subject "website"

DSpace/Manakin Repository

Browsing วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) by Subject "website"

Sort by: Order: Results:

  • ประเวช ทองใบ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา., 2558)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้เว็บไซต์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account