Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3589
Title: กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี
Authors: อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
Keywords: กองบรรณาธิการ
การจัดทำจุลสาร
จุลสารราชมงคลธัญบุรี
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กองประชาสัมพันธ์.
Abstract: คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการ บรรณาธิการผู้ช่วย รวมถึงผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานได้ทราบรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเทคนิคสำคัญ ของการปฏิบัติงานที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงในการทำงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงาน กองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรีบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานและมีคุณค่าต่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3589
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - PR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200826-work manual-alongkorn r..pdfกระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี18.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.