Browsing by Author อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2547การศึกษาศักยภาพของข่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและแปรรูปอาหาร โครงการย่อยที่ 1 การใช้ประโยชน์จากข่า[Alpinia sp.] เพื่อสควบคุมแมลงศัตรูคะน้าอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; ไฉน น้อยแสง
2546การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสรและเพื่อการค้าอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยางส่ง; วิศิษฐ์ ธนูอาจ
2549การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; นิรันดร์ จันทวงศ์; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยาวส่ง; ธรรมนูญ ปลื้มภักษ์