Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/346
Title: การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิด
Other Titles: Honey cream tachnology development for some kinds of honey
Authors: อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
สุคันธรส ธาดากิตติสาร
สุทธิ ชัยพฤกษ์
อรพินธ์ โรจนะ
ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Keywords: น้ำผึ้ง -- วิจัย
ครีมน้ำผึ้ง
Issue Date: 2549
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Abstract: การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งจากดอกไม้บางชนิดแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสมบัติของน้ำผึ้งและน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งจากดอกไม้ต่างๆ 3. การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับน้ำผึ้งครีม 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งครีมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน คือการศึกษาสมบัติของน้ำผึ้ง และน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งทานตะวัน ผลการศึกษาพบว่า น้ำผึ้งทานตะวัน มีความหวาน 78.7° Brix มีความชื้น 19.5 เปอร์เซ็นต์ และเริ่มตกผลึกถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้องนาน 1 เดือน น้ำผึ้งที่มีความชื้นตั้งต้น 18 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำมาผลิตน้ำผึ้งครีมที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยน้ำผึ้งปกติและน้ำผึ้งครีมมีองค์ประกอบใกล้เคียงกันมาก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งครีม เพื่อให้สามารถเก็บรักษาสภาพเนื้อครีมของน้ำผึ้ง ในอุณหภูมิห้องให้ได้นานขึ้น โดยการนำน้ำผึ้งครีมที่มีความชื้นตั้งต้นที่ 17, 18 และ 19 เปอร์เซ็นต์ มาเก็บที่อุณหภูมิ 4℃ และ 15℃ นาน 3,5,7,9,12 และ 15 วัน ก่อนนำมาเก็บที่อุณหภูมิห้อง (30 ∓2℃) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทุก 3 วัน เปรียบเทียบกับน้ำผึ้งครีมที่เก็บในอุณหภูมิห้องทันทีภายหลังการผลิตผลการทดสอบพบว่า น้ำผึ้งครีมที่ผลิตจากน้ำผึ้งทานตะวัน ที่มีความชื้นตั้งแต่ 18 เปอร์เซ็นต์ที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้น สามารถคงสภาพครีมในอุณหภูมิห้องได้ 3 วัน แต่หากเก็บน้ำผึ้งครีมที่ 15℃นานอย่างน้อย 3 วัน จะสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องโดยคงสภาพครีมไว้ได้นานถึง 12 วัน น้ำผึ้งครีมที่ผลิตจากน้ำผึ้งลำใย ที่มีความชื้นตั้งต้นที่ 18 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพดีที่สุด แต่จะเก็บในอุณหภูมิ 30℃ได้เพียง 2-3วัน น้ำผึ้งครีมที่ผลิตจากน้ำผึ้งดอกงา ที่มีความชื้นตั้งต้นที่ 18 เปอร์เซ็นต์ ดดยหากเก็บน้ำผึ้งครีมไว้ที่ 4℃ นาน8 วัน สามารถรักษาสภาพครีมได้นาน 30 วัน ที่อุณหภูมิ 30℃ น้ำผึ้งครีมที่ผลิตจากน้ำผึ้งดอกสาบเสือ ที่มีความชื้นตั้งต้น 18 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพดีที่สุด และหารเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4℃ได้นาน 12 วัน สามารถเก็บที่อุณหภูมิ30℃ ได้นาน 9 วัน น้ำผึ้งครีมที่ผลิตจากน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ ที่มีความชื้นตั้งแต่ 18 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพดีที่สุด และหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 30℃ ได้นาน 15 วัน การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับน้ำผึ้งครีมจากดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเชิงสำรวจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ. เมือง จ.นครนายก โดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating scale ใช้สถิติ chi-square ในการวิเคราะห์ข้อมูลกับประชากรตัวอย่าง 300 คน เป็นชาย 144 คน เป็นหญิง 156 คน โดยผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ำผึ้งครีม จากน้ำผึ้งปกติในระดับมากทุกปัจจัย การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับน้ำผึ้งครีมจากดอกลำไย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อ.พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ. นครนายก โดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating scale ใช้สถิติ chi – square ในการวิเคราะห์ข้อมูลกับประชากรตัวอย่าง 300 คน เป็นชาย 144 คน เป็นหญิง 156 คน โดยผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ำผึ้งครีม จากน้ำผึ้งปกติในระดับมากในทุกปัจจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งครีมนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดอบรมในรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบัติการ โดยให้ความรู้ทางทฤษฎี และมีการปฏิบัติในการผลิตน้ำผึ้งครีมให้แก่ผู้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง จำนวน 30 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประโยชน์ของหัวข้อการฝึกอบรมในด้านต่างๆในระดับดีมากที่สุด และดีมาก
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/346
Appears in Collections:วิจัย (Research - AGR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิด.pdfHoney cream tachnology development for some kinds of honey837.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.