Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1509
Title: โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพ
Authors: ธัญวิตา ไตรวิชชา
Keywords: โรงแรมราชธานี
สถานีรถไฟกรุงเทพ
การออกแบบก่อสร้าง
การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาในเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาอาคารโบราณทางกายภาพอาคารที่สร้างขึ้นในพ.ศ. 2453 การศึกษานี้เป็นการศึกษากรณีอาคารอำนวยการสถานีรถไฟกรุงเทพ (อาคารโรงแรมราชธานี เดิม) ซึ่งเป็นอาคารที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อนานมาแล้วการพัฒนาอาคารหลังนี้ ปรับปรงฟื้นฟูให้กลบมาเป็นโรงแรมอีกครั้ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับการใช้งาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์รูปแบบของอาคารไว้ให้ใกล้เคียงของเดิมทุกประการ ในแง่คุณค่าของอาคารนั้น อาคารโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และคุณค่าการใช้งานที่เท่ากัน ทั้งยังเป็นการรองรับความเป็นไปของวิถีสังคมในปัจจุบัน ในแง่ของการพัฒนาอาคารโบราณให้มีการใช้งานได้สูงสุด เป็นการทำให้อาคารโบราณเน้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1509
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121129.pdfโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพ21.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.