Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1520
Title: โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Authors: ศิโรรัตน์ สอนครุฑ
Keywords: สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบก่อสร้าง
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: จากปัญหาด้านสุขภาพทำให้องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจบุคลากรของตนเอง กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิใจ เพื่อให้พ้นโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นบุคลากรที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ จากการสำรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยโรคที่เป็นกนมากที่สุดคือ อาการปวดหลัง ปวดศีรษะ และโรคเครียด ซึ่งถึงแม้ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีนโยบายส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยจัดแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปี จัดกิจกรรมสังสรรค์พบปะกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวตามวันสำคัญต่างๆ แต่ทั้งนี้สภาพการทำงานที่กดดันต้องเผชิญหน้ากับความเคร่งเรียดในตลอดทุกวัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษและอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับความไม่ตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ จึงทำให้ตำรวจมีปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสะสมเป็นเวลายาวนาน (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2551) การจัดกิจกรรมตำรวจไทย สุขภาพดีมีสุข เป็นกิจกรรมหนึ่งของนโยบายส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสวงหาแพทย์ทางเลือก หรือการรักษาแนวใหม่โดยไม่ใช้ยาในการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากความต้องการในการออกกำลังกายแล้ว บุคลากรและข้าราชการส่วนใหญ่ ยังมีความต้องการในการผ่อนคลาย และการพบปะสังสรรค์ ดังนั้นจึงอยากทำให้เกิดเป็นสโมสรขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มาพบปะมิตรสหายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องต่างๆ สามารถจัดเป็นสถานที่พิเศษอย่างงานวิวาห์ งานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์ขององค์กรภายนอก สโมสรตำรวจได้ให้บริการแต่ตำรวจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและประชาชนให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งการได้ออกกำลังกายและใช้พื้นที่ภายในสโมสรร่วมกัน ด้านการบริการทางสโมสรได้มีร้านอาหารตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงาม ช่วยเพิ่มความรื่นรมย์ให้คนที่มาใช้บริการอีกด้วย (สถานีตำรวจนครบาล, 2551) เนื่องจากสโมสรได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานาน จึงมีปัญหาเกิดมากมายเพราะแต่ละพื้นที่ไม่ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายและรองรับกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ ลักษณะสถาปัตยกรรมภายในอาคารทึบตัน มีการถ่ายเทอากาศได้ไม่ดี การจัดผังพื้นที่ภายในอาคารไม่สัมพันธ์กัน ทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้อาคารซึ่งส่งผลทั้งภายในและภายนอก พื้นที่บางส่วนปล่อยว่างใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ การเข้าใช้บริการน้อยทำให้มีผลต่อรายรับของกองทุนทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงได้เสนอโครงการปรับปรงสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้ดีขึ้น สร้างความรื่นรมย์ในการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างรูปลักษณ์ใหม่ให้แก่สโมสรเพื่อเชิญชวนให้ทั้งข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการ เป็นการส่งเสริมการรักษาสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดในแต่ละวัน เป็นที่สังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีและลดช่องว่างต่อกัน ที่สำคัญยังเป็นการปรับปรุงเพื่ออนาคตของสโมสรตำรวจที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1520
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121140.pdfโครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ18.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.