Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1523
Title: โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารนวมภูมินทร์พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี
Authors: กนกภรณ์ ผิวงาม
Keywords: พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี
การออกแบบภายใน
การออกแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี ตั้งอยู่ที่ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งเกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา และเป็นเกาะที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เป็นปึกแผ่นมาอย่างช้านาน พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาจัดแสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี มีเอกลักษณ์เฉพาะตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปหัตถกรรมของภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวมถึงอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชน ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย และจากสถิติผู้มาเข้าชม พ.ศ. 2548-2552 พบว่ามีผู้มาเข้าชมเฉลี่ยปีละกว่า 89,840 คน/ปี (สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 2548-2552, รายงานประจำปี 2548-2552 สถาบันทักษิณคดีศึกษา) จะเห็นได้ว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาในแต่ละปีนั้นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์ได้เกิดการชำรุดทรุดโทรม และการจัดแสดงก็ไม่มีความต่อเนื่องกันของเนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นการนำของเก่ามาจัดวางไว้ และภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นที่ก็ยังจัดไม่เหมาะสมกับผู้ที่เข้ามาใช้ และเนื่องจากสถาบันคดีศึกษา มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สวยงามและเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเกาะยอ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปรบปรุงพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้มีความทันสมัยและเป็นระบบมากกว่านี้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาหาข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่มีความสนใจ
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1523
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121172.pdfโครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารนวมภูมินทร์พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี28.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.