Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/286
Title: การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
Other Titles: Webpage design for data retrieving of institute of research and development
Authors: อัญชลี สงวนพงษ์
ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
สุทธิศรี ม่วงสวย
วลัยลักษณ์ ศุภรัตนาภิรักษ์
นิธิมา อินทรสอาด
Keywords: เว็บเพจ -- การออกแบบ -- วิจัย
เว็บเพจ
การออกแบบเว็บเพจ
Issue Date: 2551
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา
Abstract: การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยแก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิจัยภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเป็นแนวทางในการนำระบบฐานข้อมูลไปพัฒนารูปแบบงานวิจัย การสืบค้นและเผยแพร่งานด้านการวิจัย โดยรูปแบบของเว็บเพจประกอบไปด้วย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารวิจัย รายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ แหล่งทุนวิจัย ปฏิทินกิจกรรม และประมวลภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้งานเมนูต่างๆ เช่น เกี่ยวกับ สวพ. คลินิกเทคโนโลยีติดต่อ สวพ. ดาวน์โหลด กระดานสนทนา และรวมถึงลิงค์แหล่งทุนวิจัย ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย และนักวิจัยดีเด่น ทั้งนี้ข้อมูลของระบบสามารถนำไปใช้สรุปผลการบริหารงานวิจัยประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาในแต่ละปีงบประมารและประเภทของแหล่งทุน
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/286
Appears in Collections:วิจัย (Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา.pdfWebpage design for data retrieving of institute of research and development1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.