Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/291
Title: แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
Other Titles: Learning Tools and Social Media for Organization Communication
Authors: สลิตตา สาริบุตร
Keywords: สื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารภายในองค์กร
Issue Date: 2554
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Abstract: การใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารภายในองค์กรได้ เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรม ความสามารถและทักษะของของผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบของการพัฒาสื่อได้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาและทิศทางของเทคโนโลยี ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่21ก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน หากองค์กรสามารถนำสื่อที่มีในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ มาปรับและประยุกต์ใช้จะสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารที่สามารถยกระดับของการพัฒนาองค์กรได้
Description: แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/291
Appears in Collections:วิจัย (Research - BUS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
แนวทางการสื่อสารภายในองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร.pdfแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร834.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.