วิจัย (Research - FD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2563แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานสารบรรณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิรสุดา สุขสำอางค์
2563แนวทางการพัฒนาด้านเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันทนา นิจจอหอ
2563แนวทางการพัฒนางานการชำระเงิน ผ่านระบบใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรกมล พงษ์เจริญ
2564การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนนตา เศวตเมธิกุล
2564การพัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้แนวคิด ลีน (Lean)นันธิญา บางจั่น
2563แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและพัฒนาองค์กร (ERP) งานเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิภาดา บุญประกอบ
2559การศึกษาปัญหาการเบิกจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันธิญา บางจั่น
2561การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจรัสศรี บุญสอน
2560การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลในการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนนตา เศวตเมธิกุล
2558การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2557 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภัคธนิกา เศวตเมธิกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10