Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3716
Title: การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
Other Titles: The personnel administration of school administrators In Pathum Thani primary educational service area
Authors: วิภาดา สารัมย์
Keywords: การบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
Personnel management
School administrators
Pathum Thani Primary Educational Service Area
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาการบริหารการศึกษา
Abstract: การวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จำนวน 351 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ด้านการวางแผนกำลังคนและกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดการโดยการจัดทำกรอบอัตรากำลังครู ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ขอรับการบรรจุแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าศึกษา อบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ การขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้คำยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ด้านการธำรงรักษาบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมและความปลอดภัย รวมถึงการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการทำงานอย่างเป็นประชาธิปไตย ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กำกับติดตาม บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาบุคลากรในส่วนที่ยังบกพร่อง ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักความถูกต้อง มีความยุติธรรม วิเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล พฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากร ปลูกฝังแนวคิด เจตคติที่ดีในการประชุมครู ให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาชีพครู
The research on the personnel administration of school administrators in Pathum Thani Primary Educational Service Area aimed to: 1) study the personnel administration of school administrators in Pathum Thani Primary Educational Service Area, and 2) study guidelines on the personnel administration of school administrators in Pathum Thani Primary Educational Service Area. Sample answering the questionnaire included 351 teachers in educational institutions under Pathum Thani Primary Educational Service Area. Key informants consisted of 8 school administrators. Instruments were the 5-scale questionnaire and interview form analyzed by content analysis. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results indicated that 1) an overall personnel administration of school administrators in Pathum Thani Primary Educational Service Area was as a high level, and 2) guidelines on the personnel administration of school administrators in Pathum Thani Educational Service Area of manpower planning and position determination conducted by the school administrators establishing a teacher workforce framework in accordance with the rules of Office of the Teacher Civil Service Commission and Educational Personnel Commission, requesting an appointment from an original affiliation, liaising with other agencies to support personnel in teaching duty. For recruitment and appointment, school administrators have to encourage teachers and personnel to attend various training courses, including an academic promotion with praise and morale. For maintainable personnel, school administrators made an order to appoint a building committee to be ready and safe, including the participation of personnel in the democratic expression of work. For performance evaluation, school administrators supervised with monitoring, and recorded information of government officials and personnel to find solutions or develop personnel in defect field. For human resource development, school administrators adhered to accuracy and justice by analyzing and collecting data of behavior from teachers, civil servants, and personnel, to cultivate good attitude and idea. Teachers should participate in meetings related to the promotion of the teaching profession.
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3716
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RMUTT-167592.pdfThe personnel administration of school administrators In Pathum Thani primary educational service area5.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.