Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/507
Title: ระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
Other Titles: Energy Management and Control System for Renewable Energy Electric Generation
Authors: สมพล โคศรี
บุญยัง ปลั่งกลาง
Keywords: การจัดการพลังงาน
พลังงานทดแทน
Issue Date: 2554
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Abstract: บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานระบบจัดการในระบบ ผลิตไฟฟ้า ส่งจ่าย และควบคุมสำหรับระบบพลังงานทดแทน โดย วิเคราะห์การทำงานในช่วงพื้นที่การทำงานต่างๆ ที่มีการใช้งานรูปแบบ ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลักในการออกแบบการทำงานเริ่มตั้งแต่ การออกแบบระบบโดยรวม โดยมีการควบคุมศูนย์กลางของระบบทำ หน้าที่รับข้อมูลจากพื้นที่ฝ่ายผลิต ระบบควบคุมการผลิต ระบบส่งจ่าย ระบบควบคุมการส่งจ่าย ระบบควบคุมการป้องกัน ระบบส่งจ่าย ปลายทางหรือระบบควบคุมสภาวะตัดต่อของโหลดในระบบและระบบ แสดงผลของการทำงานของระบบ อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ ในช่วงสภาวะต่างๆและตัดสินใจการทำงานได้ทันทีมีระบบจัดเก็บข้อมูล การทำงาน ซึ่งในระบบสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้หรือสอนข้อมูลที่มีผล ต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้ ซึ่งในการออกแบบจะใช้ ขนาดเซลล์แสงอาทิตย์ 1.8 kWp จากนั้นก็เลือกขนาดแบตเตอรี่ 18 kWh ในเบื้องต้นโดยเลือกพิกัดแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/507
Appears in Collections:ประชุมวิชาการ (Proceedings)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน.pdfระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.