Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3872
Title: คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Authors: มัทณา ใจปทุม
Keywords: การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี,
ระบบการบริหารการคลังภาครัฐ,
คู่มือปฏิบัติงาน,
รายจ่ายประจำปี
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.กองคลัง
Abstract: คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อมูล หลักการและวิธีการปฏิบัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เฉพาะในส่วนที่เป็นการดำเนินงานของฝ่ายบัญชีกองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต่ออธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน ฝ่ายบัญชีกองคลังได้รับเอกสารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ การสร้างรหัสงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายงานต่อผู้ตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาที่ไปและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3872
Appears in Collections:คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - FD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20211229 - Work Manual - Mathana_Jai.pdfคู่มือการปฏิบัติงาน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)19.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.