วิจัย (Research) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
2547บทบาทผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทยพงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
2549การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาวมนตรี น่วมจิตร์; นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์; สมชัย หิรัญโรดม; พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์; สมหมาย ผิวสะอาด; ศักดิ์ชัย จันทศรี; ไกรสีห์ เพ็ชรพรประภาส; อัศวิน แก้วสุขันธ์
2549การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
2551การพัฒนาระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศอุตสาหกรรมงานชุบโลหะเรวัต ซ่อมสุข; ศุภเอก ประมูลมาก
2554การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีเกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก; สุกัญญา แสงเดือน
[2551]การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ศุภชัย กวินวุฒิกุล
2012The performance of PV-t systems for residential application in BangkokThipjak Nualboonrueng; Pongpith Tuenpusa; Yuki Ueda; Atsushi Akisawa
2551ออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปธนัช ศรีพนม; มนูศักดิ์ จานทอง
2552การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคมเกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
(2551)การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รถสองล้อธนัช ศรีพนม; มนูศักดิ์ จานทอง
2551การสำรวจความต้องการให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1: กรณีศึกษาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
2546การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสรและเพื่อการค้าอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยางส่ง; วิศิษฐ์ ธนูอาจ
2547การศึกษาศักยภาพของข่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและแปรรูปอาหาร โครงการย่อยที่ 1 การใช้ประโยชน์จากข่า[Alpinia sp.] เพื่อสควบคุมแมลงศัตรูคะน้าอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; ไฉน น้อยแสง
2551กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์และการจัดการธุรกิจของชุมชนเพื่อลดหนี้ภาคครัวเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
2550การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ท้องถิ่นสกุลหวายปิยะวดี เจริญวัฒนะ; ราตรี พระนคร; สุดารัตน์ สกุลคู
2551การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญชลี สงวนพงษ์; ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์; วาสนา เจริญวิเชียรฉาย; สิงห์โต สกุลเขมฤทัย; สุทธิศรี ม่วงสวย; วลัยลักษณ์ ศุภรัตนาภิรักษ์; นิธิมา อินทรสอาด
2550การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNCสมศักดิ์ แก่นทอง; ศิวกร อ่างทอง; อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ
2550การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านและพลูในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบางชนิดปิยะวดี เจริญวัฒนะ; สุมนา ปานสมุทร
2549การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดหวายเทียมจากโพลิโพรพีลีนชวลิต แสงสวัสดิ์; เฉลิม มัติโก; จุไรรัตน์ ดวงเดือน; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; สุรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ
2550การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนสำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษาสุทธิพร บุญส่ง และคณะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28